تعرف نامه کمیته تحقیقات

:مقدمه
مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا یک نهاد خصوصی بوده که در سال ۱۳۹۰ بر اساس جواز فعالیت از وزارت تحصیلات عالی افغانستان که دارای چهار پوهنځی می باشد فعالیت دارد
بر اساس معیارات وزارت تحصیلات عالی بالای نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی که باید هر نهاد معیارات وزارت را تکمیل و در راستای اجرایی نمودن آنها تلاش ورزند. بر آن اساس مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا بر اساس معیار ششم از معیارات ۱۱ ګانه، مرکز تحقیقات علمی خویش را نیز فعال نموده و مرکز تحقیقات فعالیت های تحقیقی و علمی خویش را به اجرا درآورده و دست آورد های در این زمینه دارد
مرکز تحقیقات علمی در سال های ګذشته نیز فعالیت داشته ولی فعالیت های موثر آن در سال ۱۳۹۸ آغاز نموده است که علاوه بر مرکز تحقیقات فعالیت های شان در قالب کمیته تحقیقات اجرا شده و فعالیت های شان جریان دارد و با داشتن تمام موارد مانند پالیسی، طرزالعمل، پلان عملیاتی، رهنود تحقیق، اصول روش تحقیق، اصول مقاله نویسی و لایحه وظایف بوده که اکنون در اکثر موارد شواهد و اسناد را دارا می باشد

:کمیته تحقیقات
چنانچه قبلا بیان شد که مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا بر اساس معیارات وزارت فعالیت های شان جریان دارد اینکه بر اساس معیارات که یکی از آن داشتن کمیته تحقیقات می باشد که کمیته تحقیقات نیز دارای اعضای مشخص و از تشکیلات خاصی بر خوردار بوده که اعضای کمیته تحقیقات از میان مسئولین و اساتید مؤسسه انتخاب شده است

چنانچه توضیح داده شد که در ګذشته کمیته تحقیقات وجود نداشت بلکه در جریان سال تحصیلی ۱۳۹۸ کمیته تحقیقات ایجاد شد و فعلا با داشتن اعضای لایق و ورزیده در تمام بخش ها به صورت منظم با داشتن جلسات ماهانه و ګزارش های ربعوار خویش به وجه احسن فعالیت دارد

: Vision دیدگاه
کمیته تحقیقات علمی مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا در نظر دارد تمام موارد مربوط به تحقیقات علمی را با معیارت علمی در مؤسسه برابر و مهیا بسازد
: Mission رسالت
کمیته مرکز تحقیقات در مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا، جهت گسترش فرهنگ تحقیقی در بین محصلان و اساتید، بهبود کیفیت تدریس، کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به شکل مدرن با روش های نوین تحقیقاتی و داشتن منابع علمی آپدید شده
: Goal هدف
تقویه تحقیقات علمی در پوهنتون اراکوزیا و مبادرت به علم آفرینی در کشور
: Merits ارزشها
رعایت اصول اسلامی
شفافیت
رعایت نظم و احترام متقابل
احترام به تمام عقاید
: اهداف اختصاصی
رشد و انکشاف مهارتهای اعضای کادر علمی با معیارهای منطقوی و جهانی در عرصۀ تحقیقات علمی هدفمند و مورد نیاز کشور به شمول تحقیقاتی که غرض ترفیعات علمی اجرا می شود
فراهم آوری تسهیلات لازم برای اعضای کادر علمی جهت انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در پوهنتون
استفاده از نتایج و دست آوردهای تحقیقات علمی در رشد و انکشاف علمی، مسلکی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه
توسعه و تحکیم روابط و همکاری میان پوهنحی های و اعضای کادر علمی در بخشهای تحقیقاتی

:لایحه وظایف کمیته تحقیقات
نام کمیته: کمیته تحقیق
موقعیت کمیته:‌ مرکز تحقیقات علمی
مسئولین کمیته:‌ ماستر علی محمد مظفری، ماستر نورالله عزیزی، مؤسس قدرت الله یعقوبی، محمد انور حیدری، ماستر سعید الله سجاد، ماستر عبدالولی رازقی، استاد بصیرالحق عادل،‌ استاد افغانمل صاحب و استاد نذیراحمد ریشتنی
خطوط مسئولیت: مسئول در برابر معاونیت علمی
هدف: با ایجاد این کمیته میتوان میزان توسه علمی استادان و محصلان را تقویت نموده و آنها را به کار های تحقیقاتی تشویق کرد

:تفصیل وظایف
چک و بررسی مقالات علمی استادان
چک و بررسی پروژه های تحقیقاتی محصلان
راه اندازی ورکشاب های آموزشی روش تحقیق
داییر نمودن ورکشاب های تحقیق برای محصلان سمسترهای از سمستر چهارم به بالا
ایجاد طرزالعمل مونوگراف نویسی، بررسی و تائیدی مونوگراف های محصلان
بررسی و تائیدی پروپوزل های مقالات استادان و محصلان
چک و بررسی و اصلاح مقالات استادان
ایجاد مجدد و نشر مجله کانون تحقیقی موسسه تحصیلات عالی اراکوزیا
راه اندازی مسابقات مقاله نویسی
راپور گزارشات اجراآت کمیته به معاونیت علمی و ریاست

:نتاییج متوقعه
با ایجاد این کمیته می توان استادان و محصلان را به تحقیق تشویق نمود
ارتقا سویه های علمی استادان و محصلان با تهیه و نشر مقاله های علمی شان
ارتقا سویه علمی استادان و محصلان با کارهای تحقیقاتی
با راه اندازی کارهای پژوهشی تا حدی مشکلات منطقه را جستجو نموده و راه حل های مناسب پیشنهاد نمود

معلومات مکمل در مورد کمیته تحقیقات مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا که شامل:‎( مقدمه، کمیته ، لیرلید، رسالت، اهداف، ارزش ها، لایحه وظایف و تشکیلاتی چارت به تایید شورای علمی به تاریخ    ۲۲  /   ۱۲ / ۱۳۹۷  نمبر پروتوکول (   ۲۷     ) بر اساس توافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه تایید و اعتبار داده شد