د څيړني علمي پوهاوي سمينار وړاندي سو!

               ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ لمريز کال

د اراکوزيا لوړو زده کړو مؤسسې د تضمين کيفيت او اعتبار ورکوني د شپږم معيار پر بنسټ د معياري څيړنيز مرکز په تړاو د عمومي او فرعي کميټو غړو ته د استاد ښاغلي نذیر احمد رښتيني له لوري وړاندي سو.

په درنښت
اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه
خپرنيزه څانګه