مرامنامه دیپارتمینت دری

: معرفی مختصر شعبه زبان وادبیات دری
شعبه زبان وادبیات دری توسط موسیسه تحصیلات عالی اراکوزیا بخاطر تعلیم وتربیه سالم ومسلکی نسل جوان به سال 1396هش که مصادف است به 2018 م تاسیس وبه فعالیت آغازنموده است
مضامین اختصاصی شعبه زبان وادبیات دری عبارت از : دستور زبان دری ، فنون ادبی ، تاریخ ادبیات ، فلکلورشناسی ، ادبیات عرفانی ، بیدل شناسی ، نقد ادبی ، تصوف ، متون نظم ونثر دری متون شعر، تاریخ ادبیات جهان ، میتود تدریس زبان دری ، مونوگراف و….میباشند
: Vision دور نما
دیپارتمینت زبان وادبیات دری سعی می ورزد تا در رشته مذکور به منظورتوسیعه وانکشاف بهتری تعلیم وتربیه کادرهای متخصیص ومتعهد تربیه و تقدیم جامعه نماید
: Mission رسالت
استادان دیپارتمینت زبان دری سعی می ورزند تا فضای مناسب تحقیقی وتعلیمی ،پروگرام های تحصیلی برای معلمین ومحصلین برگذار نموده وزمینه فراگیری علومرا مساعد سازند
: Goal هدف
استادان دیپارتمینت زبان دری تلاش منیکنند تا در ارتباط به انکشاف وپیشرفت زبان کادرهای متعهد به خاک وناموس مردم خود تربیه نماید تا باشد که با عث ترقی وپیشرفت کشور گردد : مقاصد
تقدیم اشخاص ادیب ونویسنده به جامعه
مساعد نمودن زمینه تحقیق ،تالیف وترجمه به استادان
تدریس به شیوه های نو وتگنالوژی
جلو گیری ازهر نوع تعصبات زبانی، قومی ، نژادی و
رشد متوازن زبان های مروج درکشور
: اهمیت
کیفیت عالی کادری ومسلکی
باعقیده اسلامی و روحیه وطن دوستی
شفافیت درعمل
جلوگیری ازفساد
داشتن پلان استراتیژیک درسطح دیپارتمینت ، تطبیق آن ومراقبت از پروسه ارزیابی خودی

موضوع متذکره درجلسه دیپارتمینت ادبیات دری مطرح وبه اتفاق آرا تایید وبه شماره ( ۱   ) پروتوکول  به تاریخ (      ۱۳۹۸/۱/۵ ) تاریخ ثبت شد

عصمت الله(مبارز) آمر دیپارتمینت ادبیات دری

موضوع متذکره در جلسه پوهنحی تعلیم وتربیه مطرح وبه اتفاق آراتایید به شماره (    ۱   ) پروتوکول و به تاریخ(  ۱۳۹۸/۱/۷ ) ثبت گردید

بصیر الحق عادل  رییس دانشکده تعلیم وتربیه