د بریښنائي زده کړو زیرمي

د تخصصي کتابونو د ډاونلوډ لپاره لاندې ګټور ويب سايټونه
هغه کسان چې په هېواد دننه په بېلابېلو علمي دندو مصروف دي ، کېدای شي داقتصادي ستونزو ، د مجهزو او تخصصي کتابتونونو د نه شتون له امله د کتاب اخيستلو وس ونه لري ، او هغه څوک چې وس یې لري هم بايد يو ځل مخکې هغه کتابونه په ژور ډول وګوري ،چې دده د خوښې او غوښتنې مطالب شته پکې او که نه. که په انټرنيټ کې یې وپلټئ له ډېرو داسې ويب سايټونو سره به مخ شئ چې د کتابونو د وړيا ډاونلود کولو لپاره به تاسې ته لينک درکړي ، خو ټول پکې ستاسو له ذوق سره طبعاُ برابر نه دي او نه هم ستاسې دپوهنتون له خوا د درکول شوې څېړنې ځواب وايي
نن به تاسې داسې سایټونه در وپېژنو چې تاسې ته د کتابونو د وړيا ډاونلوډ کولو اجازه درکوي:

www.ketabton.com
books.google.com
gigapedia.com
avaxhome.ws
archive.org
ebookee.net
scribd.com
freebookspot.com

link.springer.com
wiley.com
sciencedirect.com
acs.org
aiaa.org
aip.org
ajpe.org
aps.org
ascelibrary.org
asm.org
asme.org
bioone.org
birpublications.org
bmj.com
emeraldinsight.com
geoscienceworld.org
icevirtuallibrary.com
informahealthcare.com
informs.org
ingentaconnect.com
iop.org
jamanetwork.com
joponline.org
jstor.org
mitpressjournals.org
nature.com
nrcresearchpress.com
oxfordjournals.org
royalsocietypublishing.org
rsc.org
rubberchemtechnol.org
sagepub.com
scientific.net
spiedigitallibrary.org
springermaterials.com
tandfonline.com
theiet.org

www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

www.ketabnak.com
www.98ia.comc
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

www.facebook.com/scholarship4af
www.scholarship4af.com

www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com

www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net
www.theses.org

www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

د سافټ کتابونو سایټونه:

www.g-alm.ir
www.afghandata.org
www.afghan-german.com
www.physic-ah.blogfa.com