د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې 20% سلنه ازمويني پيل سوې

                                 ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ لمريز کال 

د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې په څلورو پوهنځيو کي 20% سلنه ازمويني پيل سوې، چي د ازمويني کميټې له لوري به يې د ازمويني صحنې وخت پر وخت ارزونه کیږي.

په درنښت
اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه
خپرنيزه څانګه