د اوبو د بيالوژيکي ارزښت په اړه علمي سمينار وړاندي سو

د اراکوزيا پوهنتون د ښووني او روزني پوهنځي د بيولوژي څانګي د استاد ښاغلي عبدالمجید دانش لخوا ياد سمينار وړاندي سو.

اوبه د ژوند مهم ارزښت دئ، چي مصرف او صحت يې بايد په پام کي ونيول سي.

استاد دانش د اوبو پر ارزښت د بيولوژيکي اړخه بحث وکړ، چي د ناستو استادانو او محصلینو د ډيري خوښي سره سره د دغسي علمي سمينارونو د وړاندي کولو غوښتني هم وسوې.

بايد ووايو چي د پوهنتون هر استاد د هر سمسټر په جريان کي يو علمي کنفرانس/ سمينار وړاندي کړي.

خپرنيزه څانګه